වැදේ සුගන්දේ | wade sugande by Nanda Malini

Nanda Malini

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

බුදුන් දහම් සිසිලේ
දිලේ ගිලේ ලංකා
අදයි සුපින්වත්
මහින්ද මා හිමි
වැඩී පොසොන් පෝදා

අදයි සුපින්වත්
මහින්ද මා හිමි
වැඩී පොසොන් පෝදා

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

පින්බර වේ සෝභා
උතුම් පොසොන් පෝදා

පින්බර වේ සෝභා
උතුම් පොසොන් පෝදා

සිංහල ජාතිය
සම්බුදු ධර්මය
දිනේ සදා ලංකා 

සිංහල ජාතිය
සම්බුදු ධර්මය
දිනේ සදා ලංකා 

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

වැදේ සුගන්දේ
වෙලී සුළං හා
පිපී රම්‍ය මාලා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

මිහින්තලා ගල
දෙසින් පෙනෙයි
ෂඩ් වර්ණ රශ්මි ධාරා

පබැදුම : කරුණාරත්න අබේසේකර ශූරීන්
තනුව හා සංගීතය ; බී. එස්. පෙරේරා
මුල් ගායනය : මාලතී ෆ්රක්සි ද මෙල්
ගායනය : නන්දා මාලිනි 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana