කිරිකැටි පුතණුවනේ | Kiriketi Puthanuwane by Srimathi Thilakarathne

srimathi thilakarathna

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

නෙත් හැර බලනු මැනේ
ලස්සන උදෑසනේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

දිනූ බිමට කැපවී
නව සිතුවිලි පුබුදා

දිනූ බිමට කැපවී
නව සිතුවිලි පුබුදා

පෙර මග ගනු මැනවි
ඔබටයි අනාගතේ

පෙර මග ගනු මැනවි
ඔබටයි අනාගතේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

නෙත් හැර බලනු මැනේ
ලස්සන උදෑසනේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

දුව ලස්සන වෙන්නේ
පුතු ලස්සන වෙන්නේ

දුව ලස්සන වෙන්නේ
පුතු ලස්සන වෙන්නේ

ලස්සන කලදාටයි ඉපදුනු ගම්මානේ
ලස්සන කලදාටයි ඉපදුනු ගම්මානේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ

නෙත් හැර බලනු මැනේ
ලස්සන උදෑසනේ

කිරිකැටි පුතණුවනේ
රුව ඇති දියණියනේ


පද : සමන් චන්ද්‍රනාත්
තනුව :- ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න
ගායනය :-ශ්‍රීමති තිලකරත්න

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු