හිත මනමාල කම් කරයි | hitha manamalakam karai by samantha perera

Samantha Perera

හිත මනමාල කම් කරයි
සිතිවිලි සීතලෙන් ගැහෙයි

හිත මනමාල කම් කරයි
සිතිවිලි සීතලෙන් ගැහෙයි

අඳුරේ නුහුර සැරිසරයි
ගී කිරිල්ලියේ

උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි
උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි

ලේ කැටි සීතලෙන් මිදෙයි
තනිකම් දොසින් ආකුලයි
රෑයම රෝෂයෙන් පිරෙයි
ගී කිරිල්ලියේ

උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි
උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි

වැලපෙන මුද හරි සැරයි
සුළඟට හාදු අමතකයි
නිදිනැති හීන ඇස හරියි
ගී කිරිල්ලියේ

උණුසුම් පියාපතක සුවඳ මට දැනෙයි
උණුසුම් පියාපතක සුවඳ මට දැනෙයි

හිත මනමාල කම් කරයි
සිතිවිලි සීතලෙන් ගැහෙයි

හිත මනමාල කම් කරයි
සිතිවිලි සීතලෙන් ගැහෙයි

අඳුරේ නුහුර සැරිසරයි
ගී කිරිල්ලියේ

උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි
උණුසුම් පියාපතක අඩුව මට දැනෙයි


පබැදුම :  නිලාර් එන් කාසිම් 
ගායනය , තනුව හා සංගීතය : සමන්ත පෙරේරා 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී