සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි | samakoni thrikonayaki by Dayarathna ranathunga

dayarathna ranathunga


සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් තිදෙන...//
ඔබ එක මුල්ලක සිටියා ඇය තව මුල්ලක සිටියා...//
නෙත් සතරක පහස ලබා මම මේ මුල්ලේ සිටියා..
සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් තිදෙන...//

ඔබ මගෙ ආදරය පතයි
ඇය මගෙ ආදරය පතයි...//

දෙන්නාටම මාත් හිතයි
ත්‍රිකෝණයේ පාද සමයි...//

සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් තිදෙන...//

සමච්ඡේදනය කරලා
දෙන්නට බෑ පෙම බෙදලා...//

අපි තුන්මුල්ලටම වෙලා
ඉමු මුහුණට මුහුණ බලා...//

සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් තිදෙන...//
ඔබ එක මුල්ලක සිටියා ඇය තව මුල්ලක සිටියා...//
නෙත් සතරක පහස ලබා මම මේ මුල්ලේ සිටියා..
සමකෝණී ත්‍රිකෝණයකි ඔබත් මාත් ඇයත් තිදෙන...//

ගායනය - දයාරත්න රණතුංග
සංගීතය - දයාරත්න රණතුංග
ගී පද - සමන් චන්ද්‍රනාත් වීරසිංහComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී