අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙලාලා | Anothaththa Vila

අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙලාලා
පීරා වරලස මල් ගවසාලා..
නාග ලොවින් බැස නාලිය ගමනින්
වරගන පිරිවරිනා.....එරන්දතිය එනවා.....

සිතක උපන් දොල සංසිදුවාලා....
මතක සිනාවෙන් මුව සරසාලා....
ඉරට මුවාවෙන් සඳට මුවාවෙන්....
සිතට තුරුළු වෙනවා..එරන්දතිය එනවා.....

කෝමල ගමනින් කෝල හැඟුම් හල
කාලය ගිරෙන් සිතුවිලි සේනාගෙන...//
වරගන පිරිවරිනා එරන්දතිය එනවා......
අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙලාලා
පීරා වරලස මල් ගවසාලා..
නාග ලොවින් බැස නාලිය ගමනින්
වරගන පිරිවරිනා.....එරන්දතිය එනවා.....

සිතක උපන් දොල සංසිදුවාලා....
මතක සිනාවෙන් මුව සරසාලා....
ඉරට මුවාවෙන් සඳට මුවාවෙන්....
සිතට තුරුළු වෙනවා..එරන්දතිය එනවා.....


නලලත කුංකුම තිලක තියාලා
නීල වර්ණයෙන් කැළුම් නෙලාලා..//
පාද කිකිණි සොලවා එරන්දතිය එනවා
අනෝතත්ත විල නෙළුම නෙලාලා
පීරා වරලස මල් ගවසාලා..
නාග ලොවින් බැස නාලිය ගමනින්
වරගන පිරිවරිනා.....එරන්දතිය එනවා.....

සිතක උපන් දොල සංසිදුවාලා....
මතක සිනාවෙන් මුව සරසාලා....
ඉරට මුවාවෙන් සඳට මුවාවෙන්....
සිතට තුරුළු වෙනවා..එරන්දතිය එනවා.....


ගායනය : ඩබ්ලිව්. ඩී. අමරදේව සමඟින් අමිතා වැදිසිංහ
පද රචනය : සුනිල් සරත් පෙරේරා
සංගීතය : වික්ටර් දළුගම

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු