වැටි වැටි ඇවිදින මගෙ | Wati wati avidina mage punchi putha

වැටි වැටි ඇවිදින මගෙ
පුංච් පුතා හැංගුනදෝ//
ඔන්න මං අල්ලනට
එනවා දැන් ඔට්ටුයිදෝ//

කෝ අනේ පුංචි හොරා
උන්නා මේ ... 
දොරමුල්ලේ
නෑ සද්දත් ඒ මුල්ලේ...
ඒත් අනේ දොර හෙල්ලේ....
නෑ සද්දත් ඒ මුල්ලේ...
ඒත් අනේ දොර හෙල්ලේ....

වැටි වැටි ඇවිදින මගෙ
පුංච් පුතා හැංගුනදෝ//
ඔන්න මං අල්ලනට
එනවා දැන් ඔට්ටුයිදෝ

චණඩියා වාඩිවෙලා
උන්නා මේ...
කාමරයේ
සාරි ටිකත් බිමට දමා
හීන් සැරේ මාරුවෙලා
සාරි ටිකත් බිමට දමා
හීන් සැරේ මාරුවෙලා

වැටි වැටි ඇවිදින මගෙ
පුංච් පුතා හැංගුනදෝ//
ඔන්න මං අල්ලනට
එනවා දැන් ඔට්ටුයිදෝ//


ගායනය : ශ්‍රීමති තිලකරත්න 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී