වතුර නාලා | wathura nala

වතුර නාලා
වතුර නාලා තෙත කොණ්ඩෙ කඩාලා
ඉණ වටේ තදට මල් ඉහිරුණු චීත්තෙ ඇඳලා
රන් කොතලේ ඔබෙ උකුළෙ තියාලා
මගෙ සුරංගනී කොහෙද යන්නෙ නිතඹ සලාලා
ඔ වතුර නාලා//

ඇස් නටවාලා
රතු තොල් විදහාලා ...//
හා පොඩ්ඩක් හිනාවෙන්න කෝ //
මගෙ සුරංගනී ආදරයෙන් බලා යන්නකෝ

වතුර නාලා
ඔ වතුර නාලා තෙත කොණ්ඩෙ කඩාලා
ඉණ වටේ තදට මල් ඉහිරුණු චීත්තෙ ඇඳලා
රන් කොතලේ ඔබෙ උකුළෙ තියාලා
මගෙ සුරංගනී කොහෙද යන්නෙ නිතඹ සලාලා
ඔ වතුර නාලා

මල් පෙති වාගේ
කම්මුල් ඔයාගේ ...//
නිල් මැණිකෙන් දෑස තනාලා //
මගෙ සුරංගනී දේදුන්නෙන් ඇහි බැම තියලා

වතුර නාලා
ඔ වතුර නාලා තෙත කොණ්ඩෙ කඩාලා
ඉණ වටේ තදට මල් ඉහිරුණු චීත්තෙ ඇඳලා
රන් කොතලේ ඔබෙ උකුළෙ තියාලා
මගෙ සුරංගනී කොහෙද යන්නෙ නිතඹ සලාලා
ඔ වතුර නාලා

ඇස් නටවාලා
රතු තොල් විදහාලා ...//
හා පොඩ්ඩක් හිනාවෙන්න කෝ //
මගෙ සුරංගනී ආදරයෙන් බලා යන්නකෝ

වතුර නාලා
ඔ වතුර නාලා තෙත කොණ්ඩෙ කඩාලා
ඉණ වටේ තදට මල් ඉහිරුණු චීත්තෙ ඇඳලා
රන් කොතලේ ඔබෙ උකුළෙ තියාලා
මගෙ සුරංගනී කොහෙද යන්නෙ නිතඹ සලාලා
ඔ වතුර නාලා

වතුර නාලා තෙත කොණ්ඩෙ කඩාලා
ඉණ වටේ තදට මල් ඉහිරුණු චීත්තෙ ඇඳලා
රන් කොතලේ ඔබෙ උකුළෙ තියාලා
මගෙ සුරංගනී කොහෙද යන්නෙ නිතඹ සලාලා
ඔ වතුර නාලා


පද රචනය : බණ්ඩාර කේ. විජේතුංග
තනුව හා සංගීතය : පැට්‍රික් දෙණිපිටිය
ගායනය : ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල්


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී