සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම් | Sundara hadakata di pem waram

සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම්
පෙම්බර ඒ සිතටම පෙම් බැදන්
ලංකර ගැනුමට මා මෙි තරම්
මන් කල පින කිව මැන රත්තරං
සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම් .....

පුන්සද මොරන කොට සුන්දරයි
සුන්දර බව වැඩි වී පෙම්බරයි....//
පෙන්බර බව හැරැනම පින්බරයි
මන් ඔබ ගැන සිතුවෙත් එලෙසමයි

සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම්
පෙම්බර ඒ සිතටම පෙම් බැදන්
ලංකර ගැනුමට මා මෙි තරම්
මන් කල පින කිව මැන රත්තරං
සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම්

මන්දිර සිත තුල අහසට උසයි
ලංකර සවනට කියනට සිතයි....//
සුන්දර යුග දිවියට සිත කැපයි
පෙම්වත ළඟඑන නැකතද සුභයි..

සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම්
පෙම්බර ඒ සිතටම පෙම් බැදන්
ලංකර ගැනුමට මා මෙි තරම්
මන් කල පින කිව මැන රත්තරං
සුන්දර හදකට දී පෙම් වරම්


ගායනය: පිුයානී ජයසිංහ
පද මාලාව : අශොක කෝවිලගේ
සංගිතය : අශොක කෝවිලගේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana