සතුට සැනසුම් සුවේ බලා | Sathuta sansum suwe bala

සතුට සැනසුම් සුවේ බලා
සීත සුළගට තුරැල් වෙලා...
ඈත අහසේ පියා සලා
එන්න කුරැලනි ඉගිල්ලිලා....//
සතුට සැනසුම් සුවේ බලා.....

සෙනෙහෙ නිල්වන් නුවන් ගැබේ
ඔබේ රැව එහි ඇදී තිබේ....
සෙනෙහෙ නිල්වන් නුවන් ගැබේ
ඔබේ රැව එහි ඇදී තිබේ....
ඉවුර අසබඩ සදුන් ගසේ
කුරැළු පවුලක් සුවෙන් වෙසේ....

සතුට සැනසුම් සුවේ බලා
සීත සුළගට තුරැල් වෙලා...
ඈත අහසේ පියා සලා
එන්න කුරැලනි ඉගිල්ලිලා
සතුට සැනසුම් සුවේ බලා.....

එකට එක් වී හිනා වෙලා
වෙනින් රටකට ඉගිල්ලිලා....
එකට එක් වී හිනා වෙලා
වෙනින් රටකට ඉගිල්ලිලා....
සුවැති මල්බර වෙසක් මහේ
කූඩු හදමුද අපිත් ඔහේ....

සතුට සැනසුම් සුවේ බලා
සීත සුළගට තුරැල් වෙලා...
ඈත අහසේ පියා සලා
එන්න කුරැලනි ඉගිල්ලිලා...//.
සතුට සැනසුම් සුවේ බලා.....

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු