සැළලිහිණියෝ උඹ දන්නෙ නෑ | Salalihiniyo uba danne na

සැළලිහිණියෝ උඹ දන්නෙ නෑ//
පෙම් හිතක සුවෙ හඳුනන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ

වෙන කාටවත් හේම නොකියන් හොඳේ
මං උඹට රහසක් කියන්නම්//
මං ආදරේ කියන මට ආදරේ කරන
කුමරෙක් මටත් ඉන්නවා
අපි ආදරෙන් ඉන්නවා...

සැළලිහිණියෝ උඹ දන්නෙ නෑ//
පෙම් හිතක සුවෙ හඳුනන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ

වෙන කාටවත් හේම නොකියන් හොඳේ
මං උඹට රහසක් කියන්නම්//
අහසෙන් පියා සරන ආදර හැඟුම් මහිම
දැන් නම් අපිත් දන්නවා
අපි ආදරෙන් ඉන්නවා...

සැළලිහිණියෝ උඹ දන්නෙ නෑ//
පෙම් හිතක සුවෙ හඳුනන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ
සාගරය බඳු පෙම් ආදරය දැනුනොත්
උඹ කූඩුවේ ඉන්නෙ නෑ


ගායනය : මහාචාර්ය අමරා රණතුංග


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු