රකිනා දිවි සිට වග වැලහින්නේ | Rakina diwi sitha waga walahinne

රකිනා දිවි සිට වග වැලහින්නේ
බැවිනා කිරිපොවමින් ඔහු යන්නේ
ලකුණා පෙරපිං නැති බව දන්නේ
රැකුනා දිවි මෙම ලෙස කුමරුන්නේ

සදා පුරය කරනෙමිනි කැලේයා
කියා වැදුනි මහ සෙනඟ කැලේයා
සදා සෙනඟ ගල් කරපු කැලේයා
එදා පසිඳු විය දෙවියො කැලේයා

රකිනා දිවි සිට වග වැලහින්නේ
බැවිනා කිරිපොවමින් ඔහු යන්නේ
ලකුණා පෙරපිං නැති බව දන්නේ
රැකුනා දිවි මෙම ලෙස කුමරුන්නේ

සදා පුරය කරනෙමිනි කැලේයා
කියා වැදුනි මහ සෙනඟ කැලේයා
සදා සෙනඟ ගල් කරපු කැලේයා
එදා පසිඳු විය දෙවියො කැලේයා

රකිනා දිවි සිට වග වැලහින්නේ
බැවිනා කිරිපොවමින් ඔහු යන්නේ
ලකුණා පෙරපිං නැති බව දන්නේ
රැකුනා දිවි මෙම ලෙස කුමරුන්නේ

සංගීතය : ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගායනාව : අමරසිරි පීරිස්
ටෙළි නාට්‍යය :දඬුබස්නාමානය

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී