ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි | Prema kathawaka charitha dekak api

ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි

බාධා වැටකොටු දුෂ්ට චරිත නෑ
සියල්ල සතුටින් හමාර වෙනවා
ආසිරි ගී මැද සිහින සැබෑ වී
පෝරුව මතුපිට සිත් යා වෙනවා

විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි
ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි

දුක් බර වස්දඬු වැළපෙන වීණා
සවනත පාරන රාව නැගෙනවා
අකුරින් අකුරට ගැයෙනා ගීයෙන්
පාළුව තනිකම හිතේ ඉතිරෙනවා

ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි

බාධා වැටකොටු දුෂ්ට චරිත නෑ
සියල්ල සතුටින් හමාර වෙනවා
ආසිරි ගී මැද සිහින සැබෑ වී
පෝරුව මතුපිට සිත් යා වෙනවා

ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
විරහ ගීතයක පේළි දෙකක් අපි
ප්‍රේම කතාවක චරිත දෙකක් අපි

ගායනය මහාචාර්ය අමරා රණතුංග සමගින් විශාරද දයාරත්න රණතුංග


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු