පෙම් සිළිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී | Pem sililare thun sitha ithiri

පෙම් සිළිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී
විහිදී විසිරෙන්නා
වසන්ත ගීතේ පවනේ පාවේ
විල් තෙර නිල්ලේ හද සන්සුන් කල
ගී හඬ යළි ඇසුණා
කවුදෝ ආවේ කවුදෝ ආවේ

පෙර දිනේ සොඳුරු රුව ඔබේ
හද කොණේ ඇඳි පැයේ
ආදරේ මං පෙතේ
ආවේ දෑත ගෙන දෙන්නා

හසරැළි තොලග නැගි නැගි
හද නිවී සිහිල දේ
ආදරේ මං පෙතේ
ආවේ දෑත ගෙන දෙන්නා

පෙම් සිළිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී
විහිදී විසිරෙන්නා
වසන්ත ගීතේ පවනේ පාවේ
විල් තෙර නිල්ලේ හද සන්සුන් කල
ගී හඬ යළි ඇසුණා
කවුදෝ ආවේ කවුදෝ ආවේ


ගායනය : මහාචාර්ය අමරා රණතුංග සමගින් විශාරද දයාරත්න රණතුංග


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු