නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරී | Nodaka Inna Ba

නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරී
නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබෙ ආදරේ
නොසිත ඉන්න බෑ මට නම් කිසිදා ලදේ
නොවිද ඉන්න බෑ ඔබේ අදරේ
නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරී

පැහැදුල් කතා මත්කේ වෙලා
දෙනුවන් තෙමා පියමන් කලා
පෙර පෑ සිනා පාවී ගියා මා හැර දමා
සිහිවෙනවා ඔබ කී කතා මුළු රෑ පුරා
මතකේ දරා විදිමී සදා
මතකේ දරා විදිමී සදා
මිහිදුම් වළා සළුවෙන් වෙලා
පැතුමන් දරා රකිමි සදා
පෙර පෑ සිනා පුජා කලා අඳුරේ තියා
සඟවා දමා මේ වේදනා යළි එනතුරා
දිවියේ පුරා ඉදිමි බලා
දිවියේ පුරා ඉදිමි බලා
නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරී
නොලැබ ඉන්න බෑ තව නම් ඔබෙ ආදරේ
නොසිත ඉන්න බෑ මට නම් කිසිදා ලදේ
නොවිද ඉන්න බෑ ඔබේ අදරේ
නොදැක ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරී


ගායනය : රුවන් හෙට්ටිආරච්චි


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු