දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ | duvillen saduna liye
දූවිලි....දූවිලි දූවිලි දූවිලී......

දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....
දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....

වෙණ වයනා මිනිස්සුන්ට
වීණාවක් ගෙනත් දෙන්න....

වෙණ වයනා මිනිස්සුන්ට
වීණාවක් ගෙනත් දෙන්න....
දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....

ගී ගයනා මිනිස්සුන්ට
පැන් තලියක් ගෙනත් දෙන්න....
දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....

ගී අහන්න මිනිස්සුන්ට
පන් පැදුරක් එලා දෙන්න.....

ගී අහන්න මිනිස්සුන්ට
පන් පැදුරක් එලා දෙන්න.....
දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....

දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....
දූවිල්ලෙන් සැදුන ලියේ
බාලොලියේ බාලලියේ.....

දූවිලි....දූවිලි දූවිලි දූවිලී......


ගායනය : ප්‍රදීපා ධර්මදාස
ටෙලිනාට්‍යය : වෙද හාමිනේ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී