දූ පුතුනේ රට අපේය | du puthune rata apeya


දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 

මල් කැන් සුවඳ දේ ගල් කණුවල පිපුණු
ලේ දහදිය නටයි රණ දෙරණේ හැලුණු
ජාතිය නගන රිසියෙන් හද ඔද වැදුණු
එනු එදිරියට පුත පැරකුම් දුටු ගැමුණු

දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 

සමොනල ගිරග ඉර සඳ සැතපෙන තුරුම
රට වට මුහුද නිසලව නිදියන තුරුම
පුලතිසි පිළිමයට යළි පන එන තුරුම
මේ සිරි ලක් මඬල පුත අපිටයි උරුම

දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 
දූ පුතුනේ රට අපේය දූ පුතුනේ අප රටේය 


ගායනය - ශාලිත අබේවික්‍රම
තනුව - ජූඩ් පීරිස්
පද - තිලකරත්න කුරුවිට බණ්ඩාරComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී