ඇගේය ඔබ දැන් ඇගේය සිරුරින් ඇගේය | Ageya oba dan ageya sirurin ageya

ඇගේය ඔබ දැන් ඇගේය සිරුරින් ඇගේය..
මගේය එනමුත් මගේය හදවත මගේය
අගේය ඔබ මට අගේය කඳුලැලි නැගේය
මගේය ඔබ නම් මගේය සැමදා මගේය...

ඔබ මට ජල ධාරාවක් වගේය..
සීතල ජල ධාරාවක් වගේය..
ඒ ජල ධාරාවම දැන් ඇගේය..
එනමුත් ජලයේ සිසිලස මගේය..
ජලයේ සිසිලස මගේය...

ඇගේය ඔබ දැන් ඇගේය සිරුරින් ඇගේය..
මගේය එනමුත් මගේය හදවත මගේය
අගේය ඔබ මට අගේය කඳුලැලි නැගේය
මගේය ඔබ නම් මගේය සැමදා මගේය...

ඔබ මට මිණි වීණාවක් වගේය..
ඔබ නද මිණි වීණාවක් වගේය..
ඒ මිණි වීණාවම දැන් ඇගේය..
එනමුත් වීණා නාදය මගේය...
වීණා නාදය මගේය..

ඇගේය ඔබ දැන් ඇගේය සිරුරින් ඇගේය..
මගේය එනමුත් මගේය හදවත මගේය
අගේය ඔබ මට අගේය කඳුලැලි නැගේය
මගේය ඔබ නම් මගේය සැමදා මගේය...

ගායනය - දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස්
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
ගී පද - සුනිල් ආරියරත්න

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු