සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ | Sansun ruwan hada mandiraye

සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ
සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ......
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ

රන්වන් එරන්වන් යෞවනියේ
රන්වන් එරන්වන් යෞවනියේ....
සෙව්වන්දී පෙම් උයනේ ඔබ ද ප්‍රියේ
සෙව්වන්දී පෙම් උයනේ ඔබ ද ප්‍රියේ

ඔබගේ හදේ හැඩ මුහුණෙන් පෙනේ
දෙනෙතේ කැළුම් බර නිල් මල් පිපේ
තුරු හිස් මුදුන් දළු සුළඟින් සැලේ
සුළඟක් ඇවිත් පොඩි රහසක් කියයි

සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ
සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ.....
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ

හැලෙනා රිදී දිය ඇල්ලක් වගේ
සංගීතයක් අප දෙහදේ නැගේ
ගීයක් ගයා හොඳ තනුවක් සදා..
හිනැහේ ටිකක් හැඩ නැටුමක් නටා

රන්වන් එරන්වන් යෞවනියේ
රන්වන් එරන්වන් යෞවනියේ....
සෙව්වන්දී පෙම් උයනේ ඔබ ද ප්‍රියේ
සෙව්වන්දී පෙම් උයනේ ඔබ ද ප්‍රියේ

සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ
සන්සුන් රුවන් හද මන්දිරයේ.....
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ
ආලෝකේ ආලෝකේ ඔබද ප්‍රියේ
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු