දුහුල් මාරුතේ |Duhul Marutheස්වප්නා...ස්වප්නා...
දුහුල් මාරුතේ වෙලි මා ගතේ...
පෑතුම් මොදු විලා සෑදෑ යාමයේ...
හෑගුම් මාවතේ තුරුල්වි හදේ...
මවා ගත්ත ලෝකේ හෑබෑවි මගේ..
ස්වප්නයක් වගේ, ස්වප්නයක්ද මේ...
දෝරේ යයි ආදරේ..
ස්වප්නා...ස්වප්නා...
ස්වප්නා...ස්වප්නා...

ඉටි රුපේ හෑඩ නෑනේ කවදාවත් ඔබ වගේ..
සුදු මුනේ පෙම වෑහේ හෑමදාමත් මගේ වාරේ..
හිත් දේකක් ලන් වෙලා කල්පයක් වගේ
රත්තරන් ආදරයේ..
ස්වප්නයක් වගේ, ස්වප්නයක්ද මේ...
දෝරේ යයි ආදරේ
ස්වප්නා...ස්වප්නා...
ස්වප්නා...ස්වප්නා...

සද පානේ තරු පාරේ ඈවිදින්න යන් එක රෑනේ
නොසිතු සේ දුක ශෝකේ හිමි වුවත් සන්සාරේ
ඈත්තමයි ඔබ මගේ ජිවිතේ වගේ
පාලු නෑ මේ දිවියේ..
ස්වප්නයක් වගේ ස්වප්නයක්ද මේ...
දෝරේ යයි ආදරේ..
ස්වප්නා...ස්වප්නා...
ස්වප්නා...ස්වප්නා...


ගායනය : දසුන් මදුෂාන් , ශානිකා මදුමාලි


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී