ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ
සුළඟේ මුසු වී රැව් දී ආවේ
ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ....//

නෑ නෑ

නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය
නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

සැඳෑවක ගං තෙරායිමේ
රැඳෙන්නට පෙම් පිළිසඳරේ
දයාබර ඔබ කවුරුන්දෝ ඕ සොයලා...//

ඈතින්

ඈතින් ඈතින් ඇසෙනා නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

ඔබගේ හදවත ගැහෙනා රාවය
රහසේ ඇසිලා කවුදෝ ආවේ
ඕ ඕ ඕ....//

හැඟුම් බර දෑසට ලංවූ
මනාළිය මාද පැතූ
යුගෙන් යුග මේ සංසාරේ
සොයලා...//

ඈතින්

ඈතින් ඈතින් ඇසෙනා නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

ලංවී බැඳිලා ඔහුගේ දෑතේ
සැනසෙන් උණුසුම් වී රෑ සීතේ
ඕ ඕ ඕ....///

ගායනාව : නිරෝෂා විරාජිනී

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු