උකුලට නාවත් එදා වගේ - Ukulata Nawath Eda Wage

Rukantha Gunathilaka,

මා ඔබෙ ලග අම්මේ..

උකුලට නාවත් එදා වගේ..
මා ඔබෙ පුතු අම්මේ....
යොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා
මා ඔබෙ ලග අම්මේ…//

කටු කොහොලින් පිරි මට හිමි ලොකේ..
ඔබ සරණයි අම්මේ....
රෑ දහව
ල් මට හෙවනෙල්ලක් වේ
සුවද ඔබෙ අම්මේ....
මා ඔබ ලග අම්මේ……
උකුලට නාවත් එදා වගේ..
මා ඔබෙ පුතු අම්මේ....
යොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා
මා ඔබෙ ලග අම්මේ…


අත පය දෑඩිවි වෑඩිහිටි වූ මා
ඔබ සෙවනේ අම්මේ....
කුරා කුහුඹුවෙකි දිය රෑස් දහරේ
මතු මතුදා අම්මේ....
මා ඔබ ලග අම්මේ……
උකුලට නාවත් එදා වගේ..
මා ඔබෙ පුතු අම්මේ....
යොදුනක් ඈතින් උන්නත් මා
මා ඔබෙ ලග අම්මේ…
මා ඔබෙ ලග අම්මේ…
මා ඔබෙ පුතු අම්මේ....

ගායනාව   :රූකාන්ත  ගුණතිලක 
පද රචනය :අජන්තා රණසිංහ 
සංගීතය     :රූකාන්ත  ගුණතිලක 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී