ශාන්ත මේ රෑ යාමේ | Shantha me ra yame


ශාන්ත මේ රෑ යාමේ
කුමුදු මලේ සිරියා
සඳ කාන්ති වැදී සෞම්‍යා//

එයි නැගී... ප්‍රේම තරංගා
එයි නැගී හද ප්‍රේම තරංගා
මේ අමා දහරේ - මේ අමා දහරේ
නෙක තුරුළිය නැළවෙන්නේ
මේ සීතල මද පවනේ

ශාන්ත මේ රෑ යාමේ
කුමුදු මලේ සිරියා
සඳ කාන්ති වැදී සෞම්‍යා

හා ඇසේ වන කෝකිල ගීතේ
හා ඇසේ වන කෝකිල ගීතේ
සෝක යාවී සිඳිලා
වෙසඟ මේ පුන් පෝදා
මා හිමි දිනූ ත්‍රෛලෝනා

ශාන්ත මේ රෑ යාමේ
කුමුදු මලේ සිරියා
සඳ කාන්ති වැදී සෞම්‍යා

මේ රැයේ ගීත ගයාලා
මේ රැයේ ගීත ගයාලා
සුන්දර රඟ පාලා
අති සෝබන මේ උයනේ
අපි නැළවෙමු පෙම් දහරේ

ශාන්ත මේ රෑ යාමේ
කුමුදු මලේ සිරියා
සඳ කාන්ති වැදී සෞම්‍යා//


ගායනය / සංගීතය / පදරචනය : පණ්ඩිත් ඩබ්. ඩි. අමරදේව


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී