සදරේඛා හිනහේවී මේ රෑ යාමේ - Sanda rekha hinahewi me ra yame

milan rodrigo
සඳරේඛා හිනැහේවී මේ රෑ යාමේ
තනිවීලා ඈත ඉමේ
සඳපානේ නෑවී ආලෝකේ......//

කීවේ කීවේ ගීතේ
මේ රෑ සීතේ සීතේ
කීවේ ගීතේ මේ රෑ සීතේ මා

සඳරේඛා හිනැහේවී මේ රෑ යාමේ
තනිවීලා ඈත ඉමේ
සඳපානේ නෑවී ආලෝකේ

ගැයෙනා ගීතේ රාවේ
තනිවූ රෑ හෝරාවේ
පවනේ මේ පාවීලා ඒවී
පවනේ මේ පාවීලා ඒවී...//

ඔබ ඉන්නේ ඈතින් ඈතින්
සුවඳක් සේ නෑ මා ගාවින්
මගේ දෑසේ දසුනේ යාවීලා

සඳරේඛා හිනැහේවී මේ රෑ යාමේ
තනිවීලා ඈත ඉමේ
සඳපානේ නෑවී ආලෝකේ

කවදා හෝ රෑ සිතේ
දැවටීලා මා දෑතේ
රස ලෝකේ පාවීලා යාවී
රස ලෝකේ පාවීලා යාවී...//

සුවඳක් වී නෑ මා ගාවින්
හසරැල් පාවී අශාවෙන්
මගේ දෑසේ දසුනේ යාවීලා

සඳරේඛා හිනැහේවී මේ රෑ යාමේ
තනිවීලා ඈත ඉමේ
සඳපානේ නෑවී ආලෝකේ...//

කීවේ කීවේ ගීතේ
මේ රෑ සීතේ සීතේ
කීවේ ගීතේ මේ රෑ සීතේ මා

සඳරේඛා හිනැහේවී මේ රෑ යාමේ
තනිවීලා ඈත ඉමේ
සඳපානේ නෑවී ආලෝකේ

ගායනාව : මිලාන් රොඩ්රිගෝ ඇතුළු Blue shadows සංගීත කණ්ඩායම 
සංගීතය : මිලාන් රොඩ්රිගෝ ඇතුළු Blue shadows සංගීත කණ්ඩායම 
පදරචනය : හේමසිරි හල්පිට


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු