රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ - rata karawanta nam masuran athiwa kate

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

දළදා මැදුර අධිකව මිල කල හැකිය
සිරිමහ බෝධියේ ලංසුව පැහැදිලිය
කලුගල් වලට විකුණා ගෙන සීගිරිය
සීගිරි කුරුටු ගී බයිලා කල හැකිය

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

හෝර්ටන් තැන්න දි ක්‍රීඩා පිටියකට
පවරා සිංහරාජය ලී මෝලකට
දුන්හිඳ ඇල්ල හරවා ජලවිදුලියට
සමනළ කන්ද බදුදෙමු හෝටලයකට

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතිව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිණිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑගැසුවත් හතර වටේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

ගායනාව : නන්දා මාලිනි


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී