පුදසුනක නිසල බව - pudasunaka nisala bawa


පුදසුනක නිසල බව
ලද පෙමට තිබුණි නම්
හදවතක නොවේ මේ තරම් සුසුම්
මට කියනවාද.. මට කියනවාද
බැඳී ආදරයට ඇයි දුන්නේ රිදුම්

පුදසුනක නිසල බව
ලද පෙමට තිබුණි නම්
හදවතක නොවේ මේ තරම් සුසුම්
මට කියනවාද.. මට කියනවාද
බැඳී ආදරයට ඇයි දුන්නේ රිදුම්

මල් විලක එලා තිබු
මුදු සුවඳ නෙලාගෙන
සැනසිල්ල ලගින්
හිනැහෙන්න ගිහින්
දුක හඬන හැඬුම්... ආ ...ආ..ආ
ඔබ දන්නවනම් නෑ දෙන්නේ තැවුල්

පුදසුනක නිසල බව
ලද පෙමට තිබුණි නම්
හදවතක නොවේ මේ තරම් සුසුම්
මට කියනවාද.. මට කියනවාද
බැඳී ආදරයට ඇයි දුන්නේ රිදුම්

සිල් සඳක ප්‍රභා ඇති
පෙම් වරම උතුම් ලෙස
පුද දුන්නු බැතින්
පණ ගැහෙන තරම්
ලෙන්ගතු සිතකින්...ආ ...ආ....ආ....ආ
මැන බලනවනම් නෑ ඉන්නේ දුරින්

පුදසුනක නිසල බව
ලද පෙමට තිබුණි නම්
හදවතක නොවේ මේ තරම් සුසුම්
මට කියනවාද.. මට කියනවාද
බැඳී ආදරයට ඇයි දුන්නේ රිදුම්


ගායනය : දයාන් විතරණ
පදරචනය : සුනෙත් රුපසිංහ
සංගීතය : රෝහණ වීරසිංහ
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු