ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම් | oba asa siti nam mama mese kiyannam


ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හි තේ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්//

අපාර මහ සාගරේ....
අපාර මහ සාගරේ නැගෙන රැළි තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ..
ප්‍රියේ ඒ තරම්...

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හි තේ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

අපරිමාණ අම්බරේ..
අපරිමාණ අම්බරේ දිලෙන තරු තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ..
ප්‍රියේ ඒ තරම්...

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හි තේ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

වනන්තරේ නිරන්තරේ..
වනන්තරේ නිරන්තරේ පිපෙන මල් තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ..
ප්‍රියේ ඒ තරම්...

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හි තේ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

ගායනය : නෙලු අධිකාරි
පදරචනය : මහින්ද දිසානායක
සංගීතය : රෝහණ වීරසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana