මිහිකත නලවාලා මග මල් ගන්වාලා | Mihikatha nalawala maga mal ganwala


මිහිකත නලවාලා
මග මල් ගන්වාලා
පාසල වෙත යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු ලිය සැරදේ

සුදු හෙළ සාරිය...ඇඳලා හැඩ කොටැ
ඉඟ වට රැළි ලෙළවා
දිගු නිල් වරලස....පීරා නිසි ලෙස
මල් දවටා බැඳලා
ගෙල වට මුතු මාලේ.....දෝතේ වළලු සැලේ
සිරියා සපුරා පිරියා පතුරා
යන සුරතල් ලීලා

මිහිකත නලවාලා
මග මල් ගන්වාලා
පාසල වෙත යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු ලිය සැරදේ

ඕලු නෙළුම් ඈ......නෙක මල් පිබිදී
අහෝ විලේ සිරියා
ජයම මලක් ඉන්....නෙලා ගනියි ඕ
හා හා කුමටද ඒ
බාල ලියේ ඔබගේ.....සුහදා හට වෙද ඒ
සුරතලියේ ඔබ හදවත පතුලේ
පෙම් මල කා සතුදෝ

මිහිකත නලවාලා
මග මල් ගන්වාලා
පාසල වෙත යන මේ
පිටිසර හෙළ ගුරු ලිය සැරදේ

පද රචනය :හියුබත් දිසානායක
තනුව,සංගීතය ,ගායනය :සුනිල් සාන්තComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana