කැමීලියා මල් සුවඳට(සින්ඩරෙල්ලා) - kameliya mal suwadata(Cinderella)

Kithsiri Jayasekara

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත පා තිය තිය //
මගේ කුටියේ කවුළුදොරින්..
නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .


නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .

සකුණ ගීය සැඟවී යන
පළා පැහැයෙ අළු තවරා.... //
සැන්දෑ අඳුර ගේන පවන වගේ..සියුම්.. සරින්
ඈත එපිටින් හදට වඩින්
සින්ඩරෙල්ලා . . .

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත පා තිය තිය //
මගේ කුටියේ කවුළුදොරින්..
නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .

නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .

සුසුදු හංස පියාපතින්
ගෙත්තම් කොට නිමවා... //
ඇන්ද සිනිඳු සේද සළුව වළාකුලෙන් අතුරා...
යන්න ගියේ බිය හිතිලද
සින්ඩරෙල්ලා . . .

කැමීලියා මල් සුවඳට
සඳ කෙමි මත පා තිය තිය //
මගේ කුටියේ කවුළුදොරින්..
නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .
 
නිදි බින්ද දෑස ඒ ඔබමද
සින්ඩරෙල්ලා . . .
 


ගායනාව   :කිත්සිරි ජයසේකර 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී