ඉඳුනිල් ගගුලැල් පියුමින් සැරසු - Idunil Gagulal Piyumin Sarasu

Rukantha Gunathilaka,

ඉඳුනිල් ගගුලැල් පියුමින් සැරසු
රුව ලස්සන මව් ලංකා...
මුතුලැල් සයුරේ  තේජමාන දීපයයි
මගේ මව් බිම ලංකා...//

මේ පොලෝ තලේ එදා උන්නු...
රාජ රාජ සීංහයන් වන් වූ...
දූ පුතුන් ලෙයින් තෙදින් නැන්වූ...
මගේ..  පුජනීය භුමියයි ලංකා...


ඉඳුනිල් ගගුලැල් පියුමින් සැරසු 
රුව ලස්සන මව් ලංකා...
මුතුලැල් සයුරේ  තේජමාන දීපයයි
මගේ මව් බිම ලංකා...

සිව් මහා නදී ගලා බැසලා..
රත්තරන් ගොයම් කරල් පැසීලා..
ජාතිකානුරාගයෙන් නැගිලා.....
සදා.. ජීවිතෙන් පුදා රකිව් ලංකා...

ඉඳුනිල් ගගුලැල් පියුමින් සැරසු 
රුව ලස්සන මව් ලංකා...
මුතුලැල් සයුරේ  තේජමාන දීපයයි
මගේ මව් බිම ලංකා...//

මගේ මව් බිම ලංකා...

ඔබේ මව් බිම ලංකා...

අපේ මව් බිම ලංකා...

ගායනාව   : රූකාන්ත ගුණතිලක 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී