හිත දුර හන්දා නෙතු ලග හංගා - Hitha Dura Handa (Ayemath Adaren 2)


හිත දුර හන්දා නෙතු ලග හංගා
සිහින ගණින හින්දා ...
තනිකම හංගා ඈතක රන්දා
මතක
  හිත  වින්දා ...
අරුත කියන සෙනෙහේ නුඔම වේද මන්දා..//

ඈත අතීතෙක අමතක සෙනෙහේ හිතවත් කරනා..
සිහින පොතේ කවි දහසක් අතරේ නුඹමයි හිදිනා..
නොමැකෙන සේ හදවතේ ඉන්න නුඔ අලුතෙන් පතනා...
හිත දුර හන්දා නෙතු ලග හංගා
සිහින ගණින හින්දා ...
තනිකම හංගා ඈතක රන්දා
මතක
 හිත  වින්දා ...
අරුත කියන සෙනෙහේ නුඔම වේද මන්දා..

අහස වගෙයි නුඹ සිතුව අතීතේ මතකෙට නැගෙනා..
හැඩවෙන හිත ලග තනියට ඉන්නේ නුඹම
 කියනා..
ඉස්සර දවසක තහහම් හීනේ අයෙත් දකීනා ...
හිත දුර හන්දා නෙතු ලග හංගා
සිහින ගණින හින්දා ...
තනිකම හංගා ඈතක රන්දා
මතක
 හිත වින්දා ...
අරුත කියන සෙනෙහේ නුඔම වේද මන්දා...//

අරුත කියන සෙනෙහේ නුඔම වේද මන්දා...
නුඔම වේද මන්දා...
නුඔම වේද මන්දා...

ගායනාව : ආත්මා ලියනගේ 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු