බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ - Bodhiyen wata bo pathak se

යස්ස මූලේ නිසින්නෝව
සබ්බාරි විජයං අකා
පත්තෝ සබ්බඤ්ඤූතං සත්ථා 
වන්දේතං බෝධි පාදපං
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැළි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවණේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී රැඳී ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ

සැළෙන බෝපත් සෙමින් මුමුණන
මියුරු බුදුගුණ සරින් සැනහී
දුමිඳු හෙවණේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී රැඳී ඉන්නෙම්

බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැළි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවණේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී වැතිර ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ

ළදලු බෝපත් තෙමා වෑහෙන
රිදී වන් සඳ දියෙන් නැහැවී
දුමිඳු හෙවණේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී රැඳී ඉන්නෙම්

බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ
සුමුදු වැළි මළුවේ
වැතිර ඉන්නට වරම් මට කොහිදෝ
දුමිඳු හෙවණේ සිහිල් පවනේ
නිවී සැනහී රැඳී ඉන්නෙම්
බෝධියෙන් වට බෝ පතක් සේ


ගායනාව : පණ්ඩිත් අමරදේව


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු