ඈ නීල නෙතු සලා - Ae Neela Nethu Salaඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලා

පාවී ගියා
ඒ වේදනා
දෑසේ මවා
මේ චේතනා
ආරාධනා//

ඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලා

පාවී ගලා
පවනේ පවා
රාවේ ඇසේ
ඒ ගීතිකා
ආරාධනා//

ඈ නීල නෙතු සලා
මා දෑස මත් කළා
සේයා මවා ඒ ආදරේ
ආයාචනා
ඈ නීල නෙතු සලාපද රචනය :කුලරත්න ආරියවංශ
සංගීතය : සරත් ද අල්විස්
ගායනය : ටී .එම් .ජයරත්න 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු