ආදර සැමරුම් කැටි වූ - Adara samarum kati wu

ආදර සැමරුම් කැටි වූ
නෙතු කඳුළින් මුතු පබුලින්
නිමා කළෙමි සිහිවටනය
යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ...//

එවන් නිමල මැදුර බලා වඩින්න දේවියේ
මහද අඳුරු ලෙන අතහැර වඩින්න දේවියේ

දහසක් මිණි මල් ලිය කම්
පෙම පිදු වූ රන් කැටයම්...//

යමුනාවේ තරඟ මතින් මට පිළිබිඹු වේවා
චමත්කාර අතීත සඳු යළිත් ජනිත වේවා

ආදර සැමරුම් කැටි වූ
නෙතු කඳුළින් මුතු පබුලින්
නිමා කළෙමි සිහිවටනය
යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ

එවන් නිමල මැදුර බලා වඩින්න දේවියේ
මහද අඳුරු ලෙන අතහැර වඩින්න දේවියේ

අපගේ පෙම් පුරාවතින්
දෙරණ හෙලූ කඳුළු ගලා...//

මැදුරත කිරිගරුඬ පවුරු පවා කැළුම් දේවා
සනාතන වූ පෙම් සටහන් එහි සිතුවම් වේවා

ආදර සැමරුම් කැටි වූ
නෙතු කඳුළින් මුතු පබුලින්
නිමා කළෙමි සිහිවටනය
යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ...//

එවන් නිමල මැදුර බලා වඩින්න දේවියේ
හෙට දින මා එනතුරු එහි නිදන්න දේවියේ

ආදර සැමරුම් කැටි වූ
නෙතු කඳුළින් මුතු පබුලින්
නිමා කළෙමි සිහිවටනය

යමුනා තීරේ යමුනා තීරේ..///


ගයනාව : සනත් නන්දසිරි
සංගීතය : සනත් නන්දසිරි
පද  : අජන්තා රණසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී