වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින් සිතේ... wasana dineki meka pamu thutin sithe......

වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින්  සිතේ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ  තුටින්
පාමූ තුටින් නටමු මේ ලී දරා අතේ..//
වාසනා දිනේ කිම හා වාසනා දිනේ කිම හෝ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින් සිතේ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින්

කෝමළ මධුර භෂිණී මේ ගී සාදා පවසමු දැන් 
නටමු පේළි පේළි ගැසී රජිඳා තුටු වන මෙන්

සි‍රි‍යා‍වා සා‍ය‍ උ‍රේ‍ ආ‍ශා‍වි භූ‍ප‍තී‍..//
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ අ‍පේ‍
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍
ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ ර‍ජී‍ඳු‍ බෝ‍ ප්‍රී‍ති‍ වී‍ අ‍පේ‍...//
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍ අ‍
පේ‍
තේ‍ජ‍සා‍ ති‍බේ‍ය‍ දී‍පෙ‍ ආ‍ලෝ‍ක‍ වී‍

නට නට කිංකිණි නාද දීමෙනි යමු පාරේ තුති දිදී බොහෝ සේ
භුපතී ලක වැජඹේවා ..//

නිතිනා නිරෝගි වෙවා රාජා මෙ සිංහලේ

වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින් සිතේ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින්
පාමූ තුටින් නටමු මේ ලී දරා අතේ..//
වාසනා දිනේ කිම හා වාසනා දිනේ කිම හෝ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින් සිතේ
වාසනා දිනේකි මේක පාමූ තුටින්

ගයනාව : ජයලත් මනෝරත්න, නිශ්සංක දිද්දෙණිය, රත්නා ලාලනී ජයකොඩි  ඇතුළු පිරිස


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී