ලොවේ වෙසෙන හැම සතුනට - Lowe wesena hama sathunata

ලොවේ වෙසෙන හැම සතුනට

බුද්ධං සරණේ සරණයි සරණයි..//

ලොවේ වෙසෙන හැම සතුනට

ධම්මං සරණේ සරණයි සරණයි..//

ලොවේ වෙසෙන හැම සතුනට

සංඝං සරණේ සරණයි සරණයි..//

ලොවේ වෙසෙන හැම සතුනට

මේ තුන් සරණේ සරණයි සරණයි..//

දොහොත් මුදුන් දී වැන්දා..
පසඟ පිහිටුවා වැන්දා..
පෙරළි පෙරළි අපි වැන්දා..
අපේ බුදුන් අපි වැන්දා..

සසර කතර අතරමංව..
හසර නොදැන සිටි සතුනට..
විතර නොමැති කරුණාවෙන්
යහ මග පෑවා..

ගුණෙන් පිරුන පිනෙන් පිරුන
මහා ගුණවතා..
මහා පින්වතා..//

දොහොත් මුදුන් දී වැන්දා..
පසඟ පිහිටුවා වැන්දා..
පෙරළි පෙරළි අපි වැන්දා..
අපේ බුදුන් අපි වැන්දා..

පුතුට පෑව දයා ගුණේ..
සැමට පෑව එක සම සේ..
දුකට පිහිට වී සැමගේ
සෙත සැලසූවා..

ගුණෙන් පිරුන පිනෙන් පිරුන,
මහා ගුණවතා..
මහා පින්වතා..//

දොහොත් මුදුන් දී වැන්දා..
පසඟ පිහිටුවා වැන්දා..
පෙරළි පෙරළි අපි වැන්දා..
අපේ බුදුන් අපි වැන්දා..//

ගයනාව : සේනානායක වේරලියද්ද ඇතුළු පිරිස Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු