කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරදා - Karadiya sulangata susumak harada

කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරදා
මුරකුටියේ නිදි වැරුවද අයියණ්ඩී
හිත තුළ තෙරපෙන සිතිවිලි පොදි බැඳ
ගිනි අවියටදැයි කියන්නෙ ළං ළංවී
මරණය අත වනනා යුද දොරකඩ
ළය දරදඬුදැයි කියන්න සන්සුන්වී
කඳවුර ළඟ දූවිලි සුළඟේවත්
හසුනක් අමුණා එවපන් අයියණ්ඩී

නිදිමත ඉසිලූ දෑසට
කඳුළැලි බර වැඩිදෝ
සිතිවිලි ගොළුවුණු රෑකට
ඝණඳුර කළු වැඩිදෝ
වෙඩි හඬ නෑසෙන ඈතක
හිත ඉගිලී යාදෝ
පුපුරණ විට ළඟ පාතක
සිහිනය මියැදේදෝ

කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරදා
මුරකුටියේ නිදි වැරුවද අයියණ්ඩී
හිත තුළ තෙරපෙන සිතිවිලි පොදි බැඳ
ගිනි අවියටදැයි කියන්නෙ ළං ළංවී

කවි පද ලියවුණු දෑතට
ගිනි අවි බර වැඩිදෝ
සීපද මිමුණූ රෑකට
වෙඩි හඬ රළු වැඩිදෝ
නිහඬව සුසුමක යා කළ
දුක සුළඟෙක යාදෝ
සිහිනය සුපිපෙන ඈතට
දුර කොයි කොතරම්දෝ

කරදිය සුළඟට සුසුමක් හැරදා
මුරකුටියේ නිදි වැරුවද අයියණ්ඩී
හිත තුළ තෙරපෙන සිතිවිලි පොදි බැඳ
ගිනි අවියටදැයි කියන්නෙ ළං ළංවී
මරණය අත වනනා යුද දොරකඩ
ළය දරදඬුදැයි කියන්න සන්සුන්වී
කඳවුර ළඟ දූවිලි සුළඟේවත්
හසුනක් අමුණා එවපන් අයියණ්ඩී


ගායනය : නිරෝෂා විරාජිනී
පදරචනය : නිලාර් එන්. කාසිම්
සංගීතය : සරත් දසනායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු