කාන්නු ගොයියක් කන්දේ ලාලා - Kannu goyyek kande lala

Samantha perera
කාන්නු ගොයියක් කන්දේ ලාලා පන්ද ලාලුයි
කයිගොන් මීයක් කාලේ වේලා පාල වේලුයි
කාරෝ උයියක් කානෙ හේලා පාන හේලුයි
කල්ලෝ බයියක් කටවරලා කීම ගේලුයි

ගෝන්නු කයියක් ලන්දේ කාලා ලන්ද පාලුයි
මී ගොන් කයියක් වේලේ කාලා වේල පාලුයි
ඌරෝ කයියක් හේනෙ කාලා හේන පාලුයි
බල්ලෝ කයියක් වට කරලා ගේම කීලුයි

පද රචනය : ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි
තනුව හා සංගීතය : ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගයනාව : සමන්ත පෙරේරා


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී