ගුමු ගුමුව වදුළේ සිළි සිළිය සුළගේ - Gumu gumuwa wadule sili siliya sulageගුමු ගුමුව වදුළේ සිළි සිළිය සුළගේ
මුණ මුණුව නදියේ කසු කුසුව ගගුලේ
අදයි මට ඇසුණේ ......//
ආ..ආ..ආ..

විහග මී රාහවෙි..
මුතු හඞින රාගේ........//
කොතැන තිබුනිද ඒ..
අද ගයන මෙි ගී....

ගුමු ගුමුව වදුළේ .....

හද බදුන ඉතිරි
ගලන මී මිහිරී...//
කොතැන නම් සැගවී
තිබුණි දැයි සොයමි .. ..

ගුමු ගුමුව වදුළේ ......


ගායනය : සමිතා එරන්දතී මුදුන්කොටුව

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana