බෝ දොස් කියා මාගෙ .... bo dos kiya maage bo dos kiya........

බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා
සිරි දේසේ වැසියෝ කිපී
පන්නායා ලූය මෙවන..//
බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා

දාසින් ලබාගෙනා
සම්බවෙන්ට සුන්දරී
යන්නටා හැකි වේදෝ
දානෙ දෙයිද වෙස්සන්තර
බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා
සිරි දේසේ වැසියෝ කිපී
පන්නායා ලූය මෙවන..//
බෝ දොස් කියා මාගෙ
බෝ දොස් කියා

ගයනාව : ජයලත් මනෝරත්නComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana