ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ . . . Gamana Nonimei Lokaye . . .

ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ                                      

පුරුදු ජීවන මං තලේ//
ගැටෙන සැප දුක මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන මං තලේ/

ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන මං තලේ/
ගලා බසී දිය පහර හෙමින්
වැලි තලා සදා සමතලා බිමේ//

හැපී ගලක යළි සලා වැටුම් දී
නඟා නඟා හඬ දිවේ දිවේ/
ගැටෙන සැප දුක මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන මං තලේ/

ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන මං තලේ/
කොහේ ද සීතල ජලාසයක රැලි
ගැටී ගැටී එන සුළං වැදී//

අපේ ම සිරුරේ අපේම ඩාදිය
නිවී නිවී යයි සුළං වැදී/
ගැටෙන සැප දුක මාරු වී යයි
පුරුදු ජීවන මං තලේ/

ගමන නොනිමෙයි ලෝකයේ මේ
පුරුදු ජීවන මං තලේ//

ගයනය - නාරද දිසාසේකර


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana