මුව මද හාසේ සීපද රාවේ . . . Muwa Mada Hase . . .

මුව මද හාසේ සීපද රාවේ.....                                     
නිල් කෙතේ.... ඒ නිල් කෙතේ..

මල් වැනි ලස්සන රන් වැනි රුසිරි ආලෝකේ..
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලෝකේ..

මවුබිමේ ජය ලබන්න දැන් එක් වෙයවූ..එක් වෙයවූ....

මුව මද හාසේ සීපද රාවේ.....
නිල් කෙතේ.... ඒ නිල් කෙතේ...

මුණේ හසරැළි මුකුළු.. දෑතේ දහඩිය පබළු...
ආදරයේ මල් කැකුළු අද රන් කෙත මැද පීදී ඇතිලු...

මල් වැනි ලස්සන රන් වැනි රුසිරි ආලෝකේ..
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලෝකේ..

මුව මද හාසේ සීපද රාවේ.....
නිල් කෙතේ.... ඒ නිල් කෙතේ..

ආසිරි සුළඟට වැදිලා ආදර සුවඳක් දැනිලා...
ජීවිතයම රසවත් වීලා සුබ මංගල දවසක සිරි මැවිලා....

මල් වැනි ලස්සන රන් වැනි රුසිරි ආලෝකේ..
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලෝකේ..

මවුබිමේ ජය ලබන්න දැන් එක් වෙයවූ..එක් වෙයවූ..

මල් වැනි ලස්සන රන් වැනි රුසිරි ආලෝකේ..
මල් වැහි වස්සන මේ වැනි ලස්සන නෑ ලෝකේ..ගයනාව: මිල්ටන් මල්ලවාරච්චිComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana