ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .

ලෝනා මුනි රාජගේ                                                    

ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //

මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී . . . . //
සඟවාගෙන ආ සාදරෙන් . . . . //

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //

අත්ලට ස්‌වාමිගේ වඩවමී . . . //
දාඨාදා අප දියනා ගේ . . . . . //

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //


ගායනය : සාගරිකා ගෝමස් මුල් ගායනය - ඉවංකා පීරිස් පද - නීතිඥ චා(ර්)ල්ස් ඩයස් සංගීතය - වික්ටර් වික්‍රමගේ
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු