බුදු සාධු . . . Budusadu . . .

බුදු සාධු                                                                                   
සදුන් ගසක් වෙන්නම්
මම සමන් වැලක් වෙන්නම්
ඔබගේ පාමුල සමන් වැලක් වී . . . . . . //
සුවද මලින් සරසෙන්නම්

බුදු සාධු . . . . . .

ඔබ වැඩි අරණේ සදුන් ගසක් වී . . . . . //
සිසිල සෙවනේ රදවන්නම්

බුදු සාධු . . . . .

ඔබගේ පියවර මැනුම් ඉදිරියේ . . . . . //
මුදු පා පිස්නක් වෙන්නම්

බුදු සාධු . . . .. .ගායනය - නන්දා මාලනී
Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana